سوپرایزی در راه می باشد
مسافت طی شده
000
برای شروع ضربه بزنید
— هویج ها را با پریدن بخورید / از جوجه تیغی ها فرار کنید —